A A A

Darowizna na Fundacje, a podatek

Darowizny na rzecz fundacji mogą przynieść korzyści podatkowe dla darczyńców. Oto kilka kluczowych informacji:

  1. Odliczenie od podatku: Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, podatnik, który przekazał darowiznę, może odliczyć odpowiednią kwotę od podatku. Warunkiem jest, że podmiotem otrzymującym darowiznę musi być:
    • Organizacja pozarządowa (np. fundacja, stowarzyszenie), która nie jest jednostką sektora finansów publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
    • Podmiot działający na rzecz kultu religijnego, krwiodawstwa, kształcenia zawodowego lub inny, który realizuje cele określone w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (np. wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna, ochrona zdrowia, nauka, edukacja).
  2. Warunki odliczenia: Przekazane środki mogą zostać odliczone od podatku w całej wysokości, nie większej jednak niż 6% dochodu.
  3. Fundacje bez statusu OPP: Nawet fundacje, które nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego, mogą być objęte ulgą podatkową, jeśli spełniają określone cele (np. nauka, edukacja, oświata, wychowanie). W takim przypadku podatnik może odliczyć kwotę darowizny pieniężnej dokonanej na rzecz fundacji od podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Pamiętaj, że to ogólne informacje, a w celu uzyskania dokładnych wytycznych zawsze warto skonsultować się z ekspertem podatkowym lub organem podatkowym.