A A A

O Fundacji

Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom „KUBUŚ” powstała w lutym 2009 roku, aby pomagać chorym i dzieciom – czyli dwóm szczególnie bezradnym grupom społecznym.

Celem Fundacji jest niesienie pomocy szczególnie potrzebującym tj. chorym, niepełnosprawnym, dzieciom z ubogich rodzin, wykluczonym, bezrobotnym oraz wszystkim znajdującym się w trudnej sytuacji, a także prowadzenie i promowanie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz prowadzenia i wspierania inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.

Cel Fundacji realizujemy poprzez pomoc społeczną, w tym:

 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność charytatywna m. in. finansowanie zakupu leków dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • ochrona i promocja zdrowia, m.in. organizowanie turnusów
  wypoczynkowych dla dzieci z ubogich wiejskich rodzin pod hasłem
  „Zdrowie”,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
  pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
  wojen w kraju i za granicą.

Zakres działania Fundacji jest bardzo szeroki – od finansowania szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej, przez refundacje kosztów leków dla szczególnie potrzebujących, po finansowanie operacji, których wykonanie nie jest refundowane przez nasza służbę zdrowia lub okres oczekiwania na taką operacje jest zbyt długi, aby pacjent mógł poczekać.

Fundacja Kubuś powstała, aby pomagać chorym i dzieciom – czyli dwóm szczególnie bezradnym grupom społecznym

W naszej działalności chcielibyśmy nie ograniczać się jedynie do akcji, które wymagają dużo czasu i wielu przygotowań związanych ze spełnieniem wszystkich ustawowych wymogów – m.in. pozwoleń od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – ale również, a może przede wszystkim pomagać doraźnie ludziom, którzy nagle znaleźli się w trudnej sytuacji i „tu” liczymy na Ciebie!

We wrześniu 2009 roku Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego i może przyjmować 1 procent podatku.

Sprawozdania