A A A

Statut

STATUT

FUNDACJI POMOCY CHORYM I DZIECIOM

„KUBUŚ”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom „Kubuś”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Lublinie i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6. kwietnia 1984r. (tekst jednolity z 1991r. – Dz.U. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

 

§2

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

§3

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Rejestru Fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§4

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Sadurki, gmina Nałęczów, powiat puławski, woj. lubelskie.

2. Czas trwania fundacji jest nieokreślony.

 

§5

 Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a także poza jej granicami.

§6

Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem „Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom „Kubuś”. Fundacja może używać pieczęci w tłumaczeniu angielskim. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja Kubuś.

 

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 7

Celem Fundacji jest:

1. niesienie pomocy szczególnie potrzebującym tj. chorym, niepełnosprawnym, dzieciom z ubogich rodzin, wykluczonym, bezrobotnym oraz wszystkim znajdującym się w trudnej sytuacji, szczególnie na obszarach wiejskich.

2. prowadzenie i promowanie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz prowadzenia i wspierania inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.

 

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

1. Działalność nieodpłatna:

94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana, w tym:

a/ pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b/ działalność charytatywna, m. in. finansowanie zakupu leków dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,

c/ ochrona i promocja zdrowia, m.in. organizowanie turnusów wypoczynkowych dla dzieci z ubogich wiejskich rodzin pod hasłem „zdrowie”

d/ działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

e/ promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym również zakładanie Podmiotów Ekonomii Społecznej np. Spółdzielni Socjalnych, Spółek z o.o. non profit itp.

f/ krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

g/ pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

h/działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

i/ działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

j/ działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego.

58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, w tym:

a/ prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych

 

§9

1.   Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, organami samorządowymi, sektorem biznesu, związkami zawodowymi w zakresie objętym celem Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym.

2.   Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej oraz działalności pożytku publicznego odpłatnej.

3. Fundacja jest organizacją pozarządową działającą na zasadzie „non profit”.

 

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

§10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski o łącznej kwocie 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych), ustalony w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§12

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) darowizn i zapisów;

2) subwencji i dotacji;

3) dochodów ze zbiórek, loterii i imprez publicznych;

4) dochodów z majątku;

5) odsetek od lokat kapitałowych i dochodów z innych inwestycji finansowych, w tym akcji, udziałów itp.

6) innych przysporzeń majątkowych.

2. Fundacja może lokować środki finansowe w lokaty bankowe, instrumenty finansowe, pożyczki, udziały, nieruchomości itp.

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona na działalność statutową.

4. Zabrania się:

a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników fundacji oraz osobom z którymi członkowie organów fundacji lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

b/ przekazywania majątku fundacji na rzecz członków organów fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c/wykorzystywania majątku fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji,

d/ zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

§ 13

1. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą;

2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

 

 

Rada Fundacji

 

§14

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, opiniującym, określającym ogólne kierunki działania Fundacji oraz sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.

 

§15

1.   Rada Fundacji składa się z co najmniej 2 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.

2. Członkowie Rady Fundacji:

a/ nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 

§16

1.   Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.

2.   Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu – zawiadamiając o terminie, miejscu i proponowanym porządku w każdy dostępny sposób – w terminie co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.

3.   Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, z wyjątkiem ust. 4.

4.   Zmiana Statutu przyjmowana jest w drodze jednomyślnej uchwały, przy w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

5.   W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.

 

§ 17

Do zadań Rady Fundacji należy:

1)     uchwalanie na wniosek Zarządu kierunków działania Fundacji;

2)     sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji;

3)     rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji;

4)     zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fundacji;

5)     podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji;

6)     ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji i zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd zasad wewnętrznej organizacji Fundacji;

 

§ 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1)   żądania od przedstawienia przez Zarząd Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;

2)   dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

 

Zarząd Fundacji

 

§ 19

1.   Zarząd składa się z 1 do 3 osób: Prezesa i ewentualnie Wiceprezesów Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.

2.   Fundator może wchodzić w skład Zarządu o ile nie pełni funkcji w Radzie Fundacji.

3.   Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

1)     złożenia rezygnacji;

2)     nienależytego wykonywania funkcji;

3)     naruszenia postanowień statutu;

4)     innych przyczyn, które uniemożliwiają wykonywanie funkcji.

4. Członkami organu zarządzającego mogą być osoby, jeżeli nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§20

1. Do Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz, a w szczególności:

1) wnioskowanie kierunków działania Fundacji,

2) zarządzanie majątkiem,

3) podejmowanie działań dla zwiększenia dochodów Fundacji i ich dywersyfikacji,

4) uchwalanie polityki rachunkowości,

5) uchwalanie regulaminu Biura Fundacji,

6) powoływanie Dyrektora Biura Fundacji,

7) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Fundacji.

 

2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innym stosunku cywilno-prawnym. Z tytułu tych umów mogą pobierać wynagrodzenie. Umowy zawiera i rozwiązuje Fundator lub Przewodniczący Rady Fundacji, a z innymi zatrudnionymi pracownikami Fundacji Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu lub Dyrektor Biura.

 

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji uzasadniony zwrot kosztów.

 

§21

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

 

 

Sposób reprezentacji

 

§ 22

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jedna osoba: Prezes lub Wiceprezes.

 

 

Rozdział V

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

 

§23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§ 24

Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji w co najmniej 2/3 składu Rady Fundacji.

 

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji zostają przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 26

W uzasadnionych przypadkach zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Zmian tych w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

 

§ 27

W przypadku niemożności wykonywania swoich obowiązków przez Fundatora – obowiązki i prawa Fundatora – przejmuje następca prawny Fundatora Tomasz Poniatowski.

 

§ 28

Fundacja corocznie składa sprawozdanie właściwemu ministrowi ze swojej działalności za rok ubiegły.

 

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Lublin, dnia 24.11.2008

 

Tekst ujednolicony wg stanu na dzień 20.09.2013r.

Pobierz statut w formacie PDF