A A A

Jakie są prawa i obowiązki darczyńcy i fundacji w związku z darowizną?

Darowizna dla fundacji – co warto wiedzieć?

Darowizna to dobrowolne i nieodpłatne przekazanie części swojego majątku na rzecz osoby lub organizacji, której chcemy pomóc. Darowizna może być przekazana w formie pieniędzy, rzeczy, praw lub innych świadczeń. Darowizna jest jednym ze sposobów finansowania działalności organizacji pożytku publicznego, takich jak fundacje. Warto jednak znać prawa i obowiązki zarówno darczyńcy, jak i fundacji, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Prawa i obowiązki darczyńcy

Darczyńca to osoba, która przekazuje darowiznę na rzecz fundacji. Darczyńca ma prawo:

 • wybrać fundację, której chce wesprzeć i określić cel, na który ma być przeznaczona darowizna,
 • otrzymać potwierdzenie odbioru darowizny od fundacji, np. w formie pokwitowania, umowy, zaświadczenia lub innego dokumentu,
 • odliczyć darowiznę od podatku dochodowego, jeśli spełnia określone warunki, np. przekazuje darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie przekracza limitu 6% dochodu, posiada dowód wpłaty darowizny,
 • odwołać darowiznę, jeśli umowa darowizny nie została jeszcze wykonana i odwołanie wynika ze zmiany stanu majątkowego darczyńcy, np. choroby, utraty pracy, itp.

Darczyńca ma obowiązek:

 • wykonać umowę darowizny, czyli zrealizować przekazanie darowizny na rzecz fundacji w wyznaczonym terminie i sposób,
 • naprawić szkodę, jeśli darowana rzecz ma wady, o których darczyńca wiedział, a nie poinformował o nich fundacji, chyba że wada była na tyle widoczna, że fundacja mogła ją z łatwością zauważyć,
 • zapłacić podatek od darowizny, jeśli darowizna podlega opodatkowaniu, np. jeśli przekracza kwotę wolną od podatku, wynoszącą 9637 zł w 2024 roku, lub jeśli darczyńca i fundacja nie są ze sobą spokrewnieni w pierwszej linii.

Prawa i obowiązki fundacji

Fundacja to organizacja pożytku publicznego, która realizuje cele społeczne lub kulturalne, określone w jej statucie. Fundacja ma prawo:

 • przyjmować darowizny od osób fizycznych i prawnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych,
 • wykorzystywać darowizny na realizację swoich celów statutowych, zgodnie z wolą darczyńcy, jeśli taka została wyrażona,
 • wystawiać darczyńcom dokumenty potwierdzające otrzymanie darowizny, np. zaświadczenia, które uprawniają do ulgi podatkowej,
 • odmówić przyjęcia darowizny, jeśli jest ona sprzeczna z celami fundacji, prawem lub dobrymi obyczajami.

Fundacja ma obowiązek:

 • prawidłowo i rzetelnie rozliczać otrzymane darowizny, prowadząc odpowiednią dokumentację i ewidencję,
 • informować darczyńców o sposobie wykorzystania darowizny, np. poprzez sprawozdania, raporty, strony internetowe, itp.
 • przestrzegać zasad transparentności i odpowiedzialności w zarządzaniu darowiznami, np. stosując zasady rachunkowości, audytu, kontroli, itp.
 • przekazywać informacje o otrzymanych darowiznach do właściwych organów, np. urzędu skarbowego, ministerstwa finansów, sądu, itp.

Podsumowanie

 

Darowizna dla fundacji to sposób na wyrażenie swojego wsparcia dla ważnych społecznie lub kulturalnie celów. Jednak zarówno darczyńca, jak i fundacja muszą pamiętać o swoich prawach i obowiązkach, wynikających z umowy darowizny i przepisów prawa. Dzięki temu darowizna będzie bezpieczna, korzystna i skuteczna.