A A A

Jakie są rodzaje darowizn i jak się od siebie różnią?

Darowizna to dobrowolne przeniesienie własności na rzecz innej osoby bez żadnego świadczenia w zamian. W Polsce darowizny są uregulowane przez Kodeks cywilny, który określa różne rodzaje darowizn oraz zasady ich sporządzania i opodatkowania.

Podstawowy podział darowizn dotyczy przede wszystkim ich formy oraz celu przekazania. W pierwszej klasyfikacji wyróżnić można darowizny finansowe oraz rzeczowe (w postaci np. samochodu, nieruchomości lub biżuterii). W drugiej natomiast darowizny na rzecz osób fizycznych lub prawnych. Takie świadczenie można dobrowolnie przekazać bliskiej osobie bądź też organizacji pozarządowej, fundacji czy stowarzyszeniu prowadzącemu działalność o charakterze społecznym, kulturalnym, religijnym lub naukowym.

Aby darowizna była ważna, musi spełniać określone wymagania formalne. Aby uniknąć ewentualnych nieporozumień, najlepiej sporządzić ją w formie pisemnej. Taki dokument powinien zawierać oznaczenie darczyńcy, oświadczenie jego woli wraz z przedstawieniem przedmiotu darowizny oraz wskazaniem obdarowywanego. Oprócz tego musi zostać określona data wydania w posiadanie przedmiotu darowizny. Niektóre darowizny, np. nieruchomości, wymagają sporządzenia w formie aktu notarialnego.

Darowizny podlegają również opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wysokość podatku zależy od wartości darowizny oraz stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Wyróżnia się trzy grupy podatkowe, z których pierwsza obejmuje najbliższych krewnych, druga – dalszych krewnych, a trzecia – innych nabywców. Każda grupa ma określoną kwotę wolną od podatku, która jest corocznie indeksowana. Ponadto, dla pierwszej grupy podatkowej istnieje tzw. grupa zerowa, która obejmuje małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, ojczyma lub macochę. Darowizny dokonane między osobami z grupy zerowej są całkowicie zwolnione od podatku, jeśli jednak jest ona wyższa niż 9637 zł (wg. stanu na dzień publikacji tego artykułu), niezbędne jest jej udokumentowanie i zgłoszenie do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy darowizny.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o darowiznach, możesz zapoznać się z tym artykułem lub tym poradnikiem.