A A A

Regulamin płatności

REGULAMIN PŁATNOŚCI

I. Administrator strony

Strona Internetowa www.fundacja-kubus.pl jest prowadzona przez Fundację Pomocy Chorym i Dzieciom „Kubuś” (zwanej dalej „Fundacją”) z siedzibą i adresem w Sadurkach, Sadurki 3, 24-150 Nałęczów, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000324460, NIP 946-25-74-881, REGON 060453976

II. Darczyńca

Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

III. Termin przekazywania

1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
2. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Fundacji oraz serwisu PayU.

IV. Formy wpłat darowizn na rzecz Fundacji

Wpłat darowizn na rzecz Fundacji można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności. Obsługa płatności online tj. przy użyciu kart płatniczych oraz poprzez przelew elektroniczny realizowana jest przez PayU.
a. przelewy elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Fundacji.
Płatność może być wykonana za pośrednictwem aktualnie akceptowalnych form płatności przez PayU.
b. karty płatnicze – płatności mogą być realizowane przy pomocy aktualnie obsługiwanych kart przez PayU.
c. wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Fundacji Pomocy Chorym i Dzieciom „Kubuś” (Sadurki 3, 24-150 Nałęczów):
Credit Agricole Bank Polska S.A. Nr 53 1940 1076 3067 7795 0000 0000

V. Przeznaczenie wpłat darowizn

1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.fundacja-kubus.pl będą przeznaczane na działalność Fundacji, zgodnie ze statutem Fundacji, a w szczególności na:
a. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b. działalność charytatywna, m. in. finansowanie zakupu leków dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
c. ochrona i promocja zdrowia, m.in. organizowanie turnusów wypoczynkowych dla dzieci z ubogich wiejskich rodzin pod hasłem „zdrowie”,
d. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
e. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym również zakładanie Podmiotów Ekonomii Społecznej np. Spółdzielni Socjalnych, Spółek z o.o. non profit itp.,
f. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
g. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
h. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
i. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
j. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego,
k. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie internetowej (www.fundacja-kubus.pl) nie podlegają zwrotom.

VI. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) i polską ustawą o ochronie danych osobowych Fundacja zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn Darczyńcy na rzecz Fundacji w serwisie www.fundacja-kubus.pl.
2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Fundacji.
3. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
4. Administratorem danych jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu PayU.
5. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO oraz polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, Darczyńca ma prawo informacji o tym, jakie dane i w jakich celach są przetwarzane; do udostępniania i przeniesienia danych; do poprawienia i usunięcia danych; do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania danych; do ludzkiej interwencji i zakwestionowania decyzji w sytuacji, kiedy system mówi „nie”.
6. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn za wyjątkiem podmiotów opisanych w ust.4 Polityki Przetwarzania Danych.
7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Fundację są dostępne w Polityce przetwarzania danych dostępnej pod linkiem: https://www.fundacja-kubus.pl/polityka-przetwarzania-danych

VII. Postanowienia końcowe

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
4. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz opublikowana na stronie internetowej www.fundacja-kubus.pl.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.